СобытияԵՊՀ ՈՒԳԸ 4-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
01.03.2015
ԵՊՀ ՈՒԳԸ 4-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
 
Երևանի պետական համալսարանի Ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) կազ­­մա­կեր­պում է 4-րդ միջազգային գիտաժողովը՝ նվիրված ՈՒԳԸ հիմնադրման 70-ամյա­կին: Գիտաժողովը ուսանողներին, ասպիրանտներին և երիտասարդ գիտնականներին հնարավո­րու­թյուն է ընձեռում ակադեմիական լսարանին ներկայացնելու իրենց գիտական հետազո­տու­թյան արդյունքները, կատարելագործելու գիտական աշխատանք կատարելու հմտությունները, ինչպես նաև կապեր հաստատելու Հայաստանի և արտերկրի՝ տարբեր ոլորտներում մասնա­գի­տացած երիտասարդ հետազոտողների հետ: 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Գիտական նստաշրջանին կարող են մասնակցել ուսանողներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ և մինչև 35 տարեկան երիտասարդ գիտնականներ բոլոր երկրների բուհերից ու այլ գիտա­հետազո­տական հաստատություններից: 35 տարեկանից բարձր մասնագետները կարող են նստաշրջա­նին մասնակցել որպես հրավիրյալ զեկուցողներ՝ ներկայացնելով իրենց գիտական հետազոտության արդյունքները կամ խոսել իրենց մասնագիտության արդի հիմնախնդիրների շուրջ:

Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել առցանց հայտա­դի­մու­մը, իսկ զեկուցման սեղմագիրը (մինչև 300 բառ)՝ ուղարկել sss@ysu.am էլ. փոստի հասցեին: Մեկ մասնակիցը կարող է ներկա­յաց­նել միայն մեկ զեկուցում: Մեկից ավելի հայտ ներկայացնելու պարագայում զեկուցման կթույ­լատրվի ներկայացված վերջին հայտը, եթե հայտատուն չի տեղեկացնում այլ նախընտ­րու­թյան մասին:

Ստացված հայտերն անցնելու են մասնագիտական գրախոսության փուլ, և միայն դրական արդ­յունքի պարագայում կհաստատվի հայտատուի մասնակցությունը գիտական նստաշրջա­նին:

Գիտական նստաշրջանի բոլոր զեկուցողներին տրվելու են մասնակցության հավաստագրեր:


ԿԱՐԵՎՈՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ 

2017 թ. հունիսի 30        Հայտերի ներկայացման առաջին վերջնաժամկետ*
2017 թ. հուլիսի 30         Մասնակցության վերաբերյալ պատասխան

2017 թ. օգոստոսի 5       Հայտերի ներկայացման երկրորդ վերջնաժամկետ
2017 թ. օգոստոսի 15     Մասնակցության վերաբերյալ պատասխան

Գիտական նստաշրջանին զեկուցված նյութերը գրախոսության փուլը հաղթահարելու պարա­գա­յում տպագրվելու են «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու» գիտական պար­բե­րականում, որը ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից ճանաչված է որ­պես ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ըն­դունելի պարբերական գիտական հրատարակություն: Պարբերականի էլեկտրոնային հա­մար­ները տեղադրված են ԵՊՀ ՈՒԳԸ հրատարակումների կայքում՝ www.ssspub.ysu.am:

Միջոցառման տեղեկատվական թերթիկը կարող եք ներբեռնել այստեղից: